Działania i Kompetencje


Celem Związku Celowego gmin MG-6  jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin – uczestników Związku, w zakresie gospodarki odpadami komunalnym oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, poprzez realizację określonych zadań.

Do zadań Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki odpadami należy:

 1. realizowanie postanowień zawartych w podjętych przez gminy – uczestników Związku, regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej „regulaminami” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

 2. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku lub zapewnianie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

 3. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

 4. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 5. ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 6. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Związku, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców Związku;

 7. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

 8. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

 9. zapewnienie odpowiedniego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 10. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 11. udostępnianie na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych przepisami prawa;

 12. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

 13. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Do zadań Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków należy:

 1. zapewnienie mieszkańcom gmin - uczestnikom Związku, dostępu do urządzeń wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez Związek lub eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, obejmujące swoim działaniem obszar Związku Celowego Gmin MG-6;

 2. zapewnienie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, bądź w przypadku braku takiej możliwości, ułatwianie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

 3. opracowanie planu rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

 4. sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

 5. podejmowanie działań z zakresu administracji publicznej niezbędnych do realizacji uprawnień w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

 6. kontrola wypełniania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych warunków określonych w udzielonych im zezwoleniach;

 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontrola i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców.

 

Do zadań Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarowania wodami należy :

 1. podejmowanie działań zmierzających do wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych;
 2. przygotowanie i przekazywanie dokumentacji w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Do zadań Związku należy informowanie i edukacja społeczności lokalnej w zakresie zadań realizowanych przez Związek oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań statutowych.

Organ związku

W skład Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 wchodzą: wójtowie gmin, prezydent miasta, po jednym przedstawicielu Rady Gminy/Miasta. Łączna liczba osób uczestniczących w Zgromadzeniu: 12 osób.

W Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6 zasiadają:

 • Przewodniczący Zgromadzenia – Zastępca Wójta Gminy Deszczno Tadeusz Koper,
 • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Robert Surowiec,
 • Członek Zgromadzenia – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska,
 • Członek Zgromadzenia – Radna Rady Gminy Bogdaniec Teresa Stanisława Astel,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Deszczno Paweł Tymszan,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak,
 • Członek Zgromadzenia – Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Kubera,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki,
 • Członek Zgromadzenia – Skarbnik Gminy Lubiszyn Beata Pampuchowicz,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski,
 • Członek Zgromadzenia – Radny Rady Gminy Santok Tomasz Helicki.

W Zarządzie Związku Celowego Gmin MG-6 zasiadają:

 • Przewodniczący Zarządu – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki,
 • Wiceprzewodniczący Zarządu – Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska,
 • Członek Zarządu – Wójt Gminy Deszczno Paweł Tymszan,
 • Członek Zarządu – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak,
 • Członek Zarządu – Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki,
 • Członek Zarządu – Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski.

Dane Kontaktowe

Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.
ul. Warszawska 6, lok. Nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.
fax 95 7514 618

Sekretariat
tel. 95 7287 101,
e-mail: mg6@zcg.net.pl

Kierownik Działu Komunalnego
tel. 95 7287 108
e-mail: ratajczak@zcg.net.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel.95 7287 102,
e-mail klus@zcg.net.pl, moroch@zcg.net.pl

Referat Gospodarki Odpadami
tel. 95 7287 105
e-mail: rybinska@zcg.net.pl, wrobel@zcg.net.pl, sawon@zcg.net.pl

Księgowość
tel. 95 7287 106
e-mail: lesniewska@zcg.net.pl, dziamska@zcg.net.pl

Referat Kontroli i Windykacji
tel. 95 7287 107
e-mail: furman@zcg.net.pl, kosmowska@zcg.net.pl

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
Tel. 95 7287 109
e-mail: pajak@zcg.net.pl, nowaktrzosek@zcg.net.pl


Godziny pracy Biura:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek-środa-czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim zarezerwowaniu terminu (telefonicznie lub osobiście) przyjmują:
Dyrektor Biura w każdy poniedziałek 13:00-17:00
Główny Księgowy w każdy poniedziałek 12:00-16:00